این Covid-19 ویروس طعمه بر چه وحشتزده ما: مرگ تنهایی

این Covid-19 ویروس طعمه بر چه وحشتزده ما: مرگ تنهایی

[ad_1] او را دیدم هرگز خانواده خود را دوباره. Kaminski درگذشت روز بعد از covid-19 بیماری ناشی از رمان coronavirus. به دلیل ترس از سرایت هیچ بازدید کنندگان از جمله خانواده او اجازه داده شد به دیدن او در Mt. بیمارستان سینا قبل از او درگذشت. “به نظر می رسید به طوری حقیقی گفت:” دایان …

ادامه مطلب