رفتن به نوشته‌ها

انگلیسی برای تو مطالب

دفتر بیضی عکس: چرا هیچ دموکرات دعوت شدند

هنگام امضای تاریخی coronavirus محرک لایحه به قانون رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن احاطه شده بود توسط همکار جمهوری خواهان و اعضای متخصص…